• Accueil
  • Accueil
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⵃⵎⵓⴷ ⵄⴱⴱⴰⵙ ⴰⵔⴳⴳⵯ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵏⵏⵍⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵜ
23-12-2020
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵜ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⵃⵎⵓⴷ ⵄⴱⴱⴰⵙ, ⴰⴱⵓ ⵎⴰⵣⵉⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ, ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵉⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴷⵜ ⵉⵙⵔⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴷ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵔⴳⴳⵯⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⵉⵖⵥⴰⵏⵏ.
Activités royales
20.00 Dhs