• Accueil
  • Accueil
ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ" : ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ 2.646 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ 24 ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ 2.791 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵊⵊⵉⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ)
22-12-2020
ⵜⵙⴳⵓⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵎⴰⵙ, ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ, ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ 2.646 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ" ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 24 ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ 2.791 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵊⵊⵉⵜ, ⴷ 30 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.
Société et Régions
20.00 Dhs